Upute za slanje radova

Radovi trebaju biti spremljeni u formatu *.doc ili *.docx i u formatu *.pdf.

Datoteku treba nasloviti prezimenom autora/prezimenima suautora i poslati na e-adresu Uredništva croatica@ffzg.hr.

Autori snose punu odgovornost za svaki slučaj plagiranja i samoplagiranja, bez obzira na to je li otkriven u recenzentskom postupku (v. Etički kodeks i Recenzentski postupak) ili nakon objave rada u časopisu.

Upute za oblikovanje radova

Opće formalne upute

Margine: 2,5 cm sa svake strane

Prored: 1 i 1,5

Slova: Times New Roman veličine 10, 12 i 14

Ako je upotrijebljen koji poseban font, treba ga poslati Uredništvu kao prilog e-poruci.

Grafičke priloge (crteži, tablice i sl.) treba integrirati u tekst.

Slikovne priloge treba dostaviti odvojeno od teksta u digitalnome formatu.

Struktura rada

1. Zaglavlje

U gornjemu lijevom kutu stoje podaci o autoru/autorima: zvanje, ime i prezime autora; ustanova zaposlenja, adresa ustanove, e-adresa (Times New Roman 12).

2. Naslov rada

Piše se centrirano, velikim slovima (Times New Roman, Bold 14).

3. Sažetak i ključne riječi na jeziku rada

(Times New Roman 10)

4. Tekst rada

(Times New Roman 12)

Naslovi i podnaslovi pišu se prema sljedećemu modelu:

1. Poglavlje (Bold)

1.1. Potpoglavlje (Bold Italic)

1.1.1. Odjeljak (Italic)

Navodi u tekstu i pozivanje na referentnu bibliografsku jedinicu trebaju se pisati u sljedećem obliku:

(Cameron 2003) ili (Cameron 2003: 232).

Ako se prezime autora spominje u rečenici, onda se ono izostavlja u navodu, npr.:

Firth (2009: 128) tvrdi da ...

Ako se u tekstu neposredno ponavlja ista referencija, zamjenjuje se s isto, npr.

(Vuković 2005, 97) ... (isto, 148).

Dulje i(li) važniji primjeri trebaju biti izdvojeni iz glavnoga teksta, uvučeni 1 cm, bez navodnika, veličina slova 10, npr.:

(1) Igrali su nogomet cijelo poslijepodne.

(2a) Marko je bio nesretan.

(2b) Marko nije bio sretan.

(2c) Marko nije ni sretan ni nesretan.

(3) Ne volim jesti mliječne proizvode.

Dulji citati oblikuju se kao poseban odlomak, odvojen praznim retkom od ostatka teksta, uvučen 1 cm, bez navodnih znakova (Times New Roman 10), npr.:

Na primjer, Habdelić daje opisno značenje sljedećih latinskih pojmova: astronomia (mestria od jakosti ku zvezde imaju), astrologia (mestria od obraobračanje zvezdi, neba), physica (mestria, ali navuk od nature vsakojačke). Na sličan način Habdelić opisuje pojedine astronomske pojmove. Tako je zodijacus (sunčeni put po nebu), duodecim signa zodiaci (dvanadeste znamenj po keh sunce leto dan preide), atomus (sunčeni prah), [...] aequinoctium (sunce oposred neba), solstitium aestivum (sunce gda je najveći den), aequinoctium vernum (sunce gda je jednaka noć z dnevom u protuletju).

5. Popis literature

U popisu se navode samo bibliografske jedinice citirane u tekstu rada, abecednim redom prema prezimenima autora (veličina slova 12).

Radove istoga autora treba poredati kronološki, od starijih prema novijima, a radove jednoga autora objavljene u istoj godini obilježiti malim slovima (npr. Horvat 1998a, Horvat 1998b).

Obvezno treba navesti osobno ime autora, (npr. Horvat, Ivan), a ne inicijal osobnoga imena (npr. Horvat, I.).

Pisanje bibliografskih jedinica
Knjiga

Autorska knjiga

Kolanović, Maša. 2011. Udarnik! Buntovnik? Potrošač...: Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. Zagreb: Naklada Ljevak.

Urednička knjiga

Dukić, Davor; Mateo Žagar [ur.]. 2010. Knjige poštujući, knjigama poštovan: Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića. Zagreb: Matica hrvatska.

Urednik/priređivač kao dodatna obavijest

Marulić, Marko. 1999. Glasgowski stihovi [prev. i prir. Darko Novaković]. Zagreb: Matica hrvatska.

Rad u časopisu

Lisac, Josip. 2002. Osnovne značajke čakavske poezije. Fluminensia, 14, 1, 85–88.

Rad na mrežnoj stranici

Eterović, Ivana; Doričić, Robert. 2016. Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje. Romanoslavica, 52, 2, 21–32. https:// drive.google.com/ file/d/ 0B_uQ9vm9C5 K6b3JLcXRa RWczeXM/ view (pristupljeno 24. siječnja 2017).

Rad u zborniku radova sa znanstvenoga skupa i poglavlje u knjizi

Užarević, Josip. 1995. Znanost o književnosti i teorija interpretacije. Trag i razlika: čitanja suvremene hrvatske književne teorije [ur.Vladimir Biti, Nenad Ivić i Josip Užarević]. Zagreb: Naklada MD; Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti. 13–37.

Kvalifikacijski rad

Bagić, Krešimir. 1995. Stilografski i genološki aspekti polemičkoga teksta: Polemički rukopisi A. G. Matoša i M. Krleže. Doktorski rad. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

6. Sažetak i ključne riječi na jednome od svjetskih jezika

(Times New Roman 10)