Izjava o izdavačkoj etici i zloupotrebi

Časopis Croatica njeguje visoke akademske standarde etičnog ponašanja svih sudionika u procesu objavljivanja članaka – urednika, autora članaka, recenzenata i izdavača. Polazeći od etičkih standarda Committee on Publication Ethics (COPE, Core practices; Ethics toolkit for a successful editorial office), uredništvo časopisa vodi se sljedećim etičkim načelima:

Odgovornosti urednika

Odluka o objavljivanju

Urednici su odgovorni za odluku koji će od primljenih rukopisa biti objavljen u časopisu Croatica.

Pri vrednovanju primljenih rukopisa urednici se ograničavaju samo na njihove akademske i intelektualne kvalitete te procjenjuju relevantnost radova u pogledu izvornosti, važnosti, jasnoće i prezentacije podataka kao i s obzirom na ciljeve i djelokrug časopisa. Na odluku ne smiju utjecati bilo kakve rasne, rodne, vjerske, etničke ili političke predrasude.

Pri odlučivanju o objavi primljenih rukopisa urednici će izuzeti svaki materijal koji krši zakonske propise o plagiranju, zaštiti autorskih prava te o zaštiti ugleda i časti.

Recenzentski postupak

Urednici osiguravaju provedbu nepristrane dvostruko slijepe recenzije rukopisa, vodeći računa o zaštiti identiteta autora i recenzenata. Prema potrebi, radovi se upućuju i na treću anonimnu recenziju.

Povjerljivost i sukob interesa

Urednici osiguravaju povjerljivost svih informacija i ideja u primljenim rukopisima do njihove objave.

Urednici ne smiju upotrebljavati neobjavljene podatke ili ideje iz primljena rukopisa u vlastitim istraživanjima bez eksplicitnog pisanog pristanka autora.

Urednik se treba izuzeti od razmatranja primljena rukopisa u slučaju sukoba interesa koji proizlazi iz suradničkih, financijskih, institucionalnih ili drugih odnosa s autorom te zamoliti drugog člana uredništva da pregleda i razmotri rukopis.

Pritužbe i kritike

U slučajevima etičkih pritužbi na primljeni ili objavljeni rukopis urednici će poduzeti odgovarajuće mjere, vodeći se COPE smjernicama.

Objavljivanje bez novčane naknade

Sukladno s politikom časopisa Croatica, urednici će sve primljene rukopise uzimati u obzir za objavljivanje bez novčane naknade.

Odgovornosti autora

Izvornost

Autori jamče da je rukopis koji su predali za objavljivanje njihov vlastiti, originalan rad, koji nije prije tiskan u nekoj drugoj publikaciji.

U časopisu Croatica iznimno se mogu objaviti tekstovi prevedeni na hrvatski jezik, no tada bez provođenja recenzentskog postupka i s jasnim navođenjem izvornog mjesta objave.

Standardi oblikovanja rada

U izvornom znanstvenom radu autor treba voditi računa o znanstvenom doprinosu svoga istraživanja, te o njemu izvijestiti vjerodostojno, točno i objektivno. Metodologija i rezultati istraživanja trebaju biti izloženi precizno kako bi drugi istraživači mogli replicirati istraživanje.

Autorska prava i plagiranje

Autori snose punu odgovornost za sadržaj rukopisa u cjelini. Sukladno sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021), autori jamče da se u predanom rukopisu poštuju autorska prava i pravila citiranja koja nalažu da se uz citat navede njegov autor i izvor. Plagijat je u svim svojim oblicima neprihvatljiv.

Poslani rukopis koji krši zakonske propise o zaštiti autorskih prava bit će odbijen, a ako se neetičko ponašanje otkrije nakon objave rada, povučen.

U rukopisu ne smije biti uvredljivih, klevetničkih, opscenih ili protupravnih sadržaja.

Autorstvo

Autorima se smatraju one osobe koji su dale znatan doprinos sadržaju rukopisa u pogledu koncepta, metodologije, provedbe ili interpretacije istraživanja koje se predočuje, te sve takve osobe trebaju biti navedene kao (su)autori rada.

Recenzentski postupak

Na opaske i prijedloge urednika i recenzenata autori trebaju odgovoriti u odgovarajućem roku. Ako je predani rukopis uvjetno prihvaćen za objavljivanje, a autori ne kane usvojiti prijedloge urednika i recenzenata ili žele povući svoj rad iz recenzentskog postupka, o tome pravodobno trebaju obavijestiti uredništvo časopisa.

Pogreške u objavljenim radovima

Otkriju li autori znatniju pogrešku ili netočnost u vlastitom objavljenom članku, dužni su odmah obavijestiti urednike časopisa kako bi se u suradnji s njima objavio ispravak ili rad povukao.

Politika otvorenog pristupa

Autori trebaju poštovati politiku otvorenog pristupa časopisa i, sukladno s time, pravila javne licencije Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna (CC BY 4.0).

Objavljivanje bez novčane naknade

Sukladno s politikom časopisa Croatica, autori ne snose troškove recenzentskog postupka i objavljivanja rada.

Odgovornosti recenzenta

Doprinos uredničkim odlukama

Recenzenti pomažu uredništvu pri donošenju odluke o objavljivanju primljenog rukopisa te posredovanjem uredničke komunikacije s autorom mogu pridonijeti poboljšanju rukopisa. Časopis Croatica provodi dvostruko slijepu recenziju rukopisa, pri čemu imena autora i recenzenata ostaju anonimna.

Standardi objektivnosti

Recenzenti trebaju procjenjivati rukopise isključivo na temelju stručnih kriterija, a svoje mišljenje trebaju izložiti jasno i potkrijepiti ga argumentima. Osobna kritika autora rukopisa nije prihvatljiva.

Pozvani recenzent koji smatra da nije dovoljno stručan za objektivnu procjenu dobivenog rukopisa ili ga ne može recenzirati u predviđenom roku, treba o tome obavijestiti urednika.

Potvrda izvora

Recenzenti bi trebali ukazati na svaki relevantni objavljeni rad koji su autori propustili citirati u svom rukopisu. Također, recenzenti trebaju upozoriti urednike na svako potencijalno kršenje etičkih načela u rukopisu, kao što su plagiranje, povreda autorskih prava i dr.

Povjerljivost i sukob interesa

Recenzenti moraju primljene rukopise i sve druge informacije koje dobiju u recenzentskom postupku tretirati kao povjerljive dokumente: neobjavljene podatke i ideje ne smiju prenositi drugima bez ovlasti urednika niti ih koristiti u osobne svrhe bez pisanog pristanka autora. 

Pozvani recenzent ne bi trebao prihvatiti stručnu procjenu rukopisa u slučaju sukoba interesa koji proizlazi iz suradničkih, financijskih ili drugih odnosa s autorom rukopisa.

Odgovornosti izdavača

Izdavač se pridržava politike objavljivanja u otvorenom pristupu i obvezuje se na temelje te politike objavljivati ​​sve prihvaćene rukopise.

Izdavač nastoji osigurati da cijeli proces od predaje rukopisa do njegove objave bude pošten, nepristran i pravodoban.

Izdavač osigurava da uredničke odluke nisu podložne komercijalnom ili političkom utjecaju.