Croatica 34, 1990.

Bosanskohercegovački franjevci i hrvatska kultura

Fra Ignacije Gavran

»Gospin plač« iz rukopisa arhiva HAZU Ia10 u odnosu prema »Plačevima« Jakova Mikalje Matije Divkovića

Tihana Mršić

Pastoralne fantazije Vetranovićeve komedije

(Mavro Vetranović, Od poroda Jezusova)

Dubravka Brezak

Bartol Kašić i Ivan Gundulić

Dunja Fališevac

Književnokritička gledanja na Byrona u Hrvatskoj od kraja 19. stoljeća do Prvog svjetskog rata

Helena Peričić-Jakovljević

Ujevićev politički angažman

Srećko Lipovčan

Kazališna djelatnost Josipa Badalića

Nikola Batušić

Ironija u dramaturgiji Antuna Šoljana

Anita Peti

Bibliografija objavljenih radova Josipa Torbarine (1928–1990)

Mladen Engelsfeld