Croatica 62, 2018.

Riječ urednika

Krešimir Mićanović

I

Pragmatika u gramatici Ive Pranjkovića

Nikolina Palašić

Kontrastivna sintaksa hrvatskoga jezika u gimnazijskom udžbeniku Ive Pranjkovića s motrišta kontrastivnog pristupa narječnim temama

Jadranka Nemeth-Jajić

Ivo Pranjković o jeziku bosanskih franjevaca

Ekrem Čaušević

Ivo Pranjković kao povjesničar književnosti

Iva Beljan Kovačić

Društvena uloga lingvista: moć argumenata Ive Pranjkovića

Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc

Ivo Pranjković i jezična kultura

Petar Vuković

Pranjković o pravopisu

Lada Badurina

II

Prilog kontrastivnoj gramatici: o kategorijalnosti glagolskoga vida, vremena i načina te funkcionalnosti u jeziku

Anita Peti-Stantić

Mogu li imenice imati dopune?

Branimir Belaj

O složenim rečenicama s alternativnim bezuvjetnim klauzama

Ismail Palić

Relativna rečenica u hrvatskom jeziku 15./16. stoljeća

Kristina Štrkalj Despot

Sintaktičko-semantički status egzistencijalnih glagola biti, imati i trebati

Iva Nazalević Čučević, Branimir Belaj

Glagoli kretanja i prefiks po- u hrvatskom

Darko Matovac

Prijedlozi tvoreni s iz- / из- u hrvatskom i ruskom jeziku

Ivana Matas Ivanković

III

Nadohvat, nadomak, uime i ususret – pravopisno bilježenje prijedložnih tvorenica u hrvatskom jeziku

Ermina Ramadanović

O normativnom i stilskom supostojanju nekih standardnojezičnih obilježja u novinama i časopisima 19. i prve polovice 20. stoljeća

Vlasta Rišner

IV

Veberova gramatička promišljanja o hrvatskom jeziku u Latinskoj slovnici za nižu gimnaziju (1853)

Željka Brlobaš

Naglasna teorija Antuna Mažuranića

Helena Delaš

Grgur Čevapović i Dragutin Boranić

Josip Lisac

Ivšićeve jezične napomene o Sovićevu prijevodu Staroga zavjeta

Borko Baraban, Ivo Džinić

V

Stilistika govornika i sugovornika

Marina Katnić-Bakaršić

Kriptogram – vrlo kratak uvod

Krešimir Bagić

Hrvatski vicevi o Bosancima

Ivan Marković

VI

Ivo Pranjković Curriculum vitae

Bibliografija radova Ive Pranjkovića

Svečani kolokvij i izložba u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića

Nives Klaić, Damir Matošević