Croatica 61, 2017.

Riječ urednica

Ivana Brković, Dolores Grmača

I

Glagoljski tekstovi Pasije svetoga Lovrenca

Vesna Badurina Stipčević

Varietas delectat – novi pogled na jedan hrvatskoglagoljski tekst

Marija-Ana Dürrigl

Vele lipo i korisno kompiliranje – Liber de modo bene vivendi ad sororem u Grškovićevu zborniku iz 16. stoljeća

Andrea Radošević

II

Pričudno čudo i zvieren'je razliko: prilog hodočašćima po Vetranovićevu Piligrinu

Morana Čale

Smiješno i/ili komično u bračnom životu Držićevih likova

Boris Senker

Emocionalni svijet Osmana i Osmanšćice

Amir Kapetanović

Smiješno & ozbiljno: hrvatski opus Marina Zlatarića

Lahorka Plejić Poje

III

Slavonska verzija spjeva o Filomeni iz 1786. godine

Milovan Tatarin

Franje Cirakija Jankovo ljetovanje: prijedlog za revalorizaciju

Pavao Pavličić

IV

Cassandra Fedele i njezini dalmatinski korespondenti

Tomislav Bogdan

Alma città di cui fatal impero / splende hora e splenderà secoli e lustri: mitotvorna predodžba o Dubrovniku u kanconijeru Speranze di Bona

Francesca Maria Gabrielli

Pjesme Ane Katarine Zrinski – poetika i kontekst

Davor Dukić, Jasmina Lukec

Neuki nauk, višak i manjak: o dubrovačkim preradbama Škole za žene i njezine Kritike

Lada Čale Feldman

V

Autor – između formula kolektivne anonimnosti i originalnosti singularnog identiteta

David Šporer

Kad se nebo otvori: biblijske i parabiblijske priče u usmenim predajama

Ljiljana Marks

U početku bijaše kletva…: zapisi usmenoretoričkih žanrova i njihove interferencije s djelima pisane književnosti u dopreporodnom razdoblju hrvatske književnosti

Davor Nikolić

VI

Poslovi povjesničara književnosti ili sviješću protiv satova

Andrea Zlatar Violić