Croatica 60, 2016.

Izvorni znanstveni radovi

Filologija i politika iznova: aktualnost ideja Svetozara Petrovića u promijenjenom kontekstu

Davor Beganović

Povratak izvora: kroatistika i preobrazbe književne teorije

Aleksandar Mijatović

Svjetska književnost, nacionalna književnost i nacionalni identitet: hrvatski slučaj – od 19. stoljeća do početka postmoderne

Suzana Coha

Pregledni radovi

Jezikoslovni pristupi tekstu

Lada Badurina

Hrvatska dijalektološka istraživanja – ščera, danas, jutra

Martina Bašić, Marija Malnar Jurišić

Digitalna humanistika i nacionalna filologija: o mogućim implikacijama računalnoga obrata

Davor Nikolić

Zašto je književnost važna: Etički i empatički aspekti suvremene naratologije

Kristina Peternai Andrić

Koliko je danas funkcionalna funkcionalna stilistika

Anera Ryznar

Stručni radovi

Razumijevanje i čitateljska kompetencija

Ana Ćavar

Varia

Hrvatski kao drugi i strani jezik iz sveučilišne perspektive

Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić

Filološki pristup poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika

Sanda Lucija Udier

Tema: veznik i (i kao most između Andrića i Mlakića)

Julijana Matanović