Nova Croatica 5 (55), 2011.

Kakva slovarnica za Heineove stihove Lorelaje?

Ivo Runtić

Poluglasom, poluriječju o polutami predgrađa: o poeziji Krešimira Bagića

Krystyna Pieniążek-Marković

Vidjeti daimona? Izlaganje jastva u Proljećima Ivana Galeba

Zrinka Božić Blanuša

»Izaći iz sebe«: ja kao dvojnik i postajanje anonimnim u Isušenoj kaljuži Janka Polića Kamova. O desubjektivaciji u Diderota, Maupassanta i Kamova

Aleksandar Mijatović

Problem reprezentacije prostora u suvremenom putničkom vodiču

Ivana Krajačić

Problem i funkcija ironije u pjesničkom pismu Jozefine Dautbegović

Tin Lemac

Ljubić u maniri Scarlett O'Hara: Ana Žube, Ne traži me u sebi (1985)

Ante Bašić

Glagoljicom kodirana numeričko-simbolička kombinatorika u romanu Az Jasne Horvat

Andrijana Kos-Lajtman

Sjećanje na Gigu, pamćenje otpora

Andrea Milanko

Utopijska slika svijeta u manifestima Ulderika Donadinija

Tea Rogić Musa

Folklor, pučka tradicija i djetinjstvo u dramskoj strukturi Krležina Kraljeva

Marijana Togonal

Žena je ženi vuk? O mizoginičnim figurama žurnalističkoga diskursa

Željana Puljiz-Šostik

Stilistička analiza narodnih i pučkih lirskih pjesama

Biljana Vidiček

Predvidljivost odstupanja od morfološke norme

Marko Alerić, Tea Toth

Kriminalistička priča za strane studente

Antonio-Toni Juričić

Kakvom jeziku poučavati neizvorne govornike? Viši i niži varijetet u poučavanju hrvatskoga kao inog jezika

Sanda Lucija Udier i Milvia Gulešić Machata

Implikature u djelu Ponos i predrasude Jane Austen

Lucijana Armanda

Pragmatički aspekti dramskoga dijaloga u qui pro quo situacijama

Mia Bagarić

Spol/rod između teorije uljudnosti i feminističke lingvistike

Kornelija Pinter

Kanibalski narcizam u romanu Božanska glad Slavenke Drakulić

Marinela Aleksovski

Tko je Ivan Galeb u Proljećima Ivana Galeba. U potrazi za identitetom

Dorotea Rosandić

Prozno stvaralaštvo Pere Budaka

Jasminka Brala-Mudrovčić

Usmena književnost i narodna tradicija u časopisu »Kolo«

Petra Uremović

Dalmacija kao europski kulturni prostor

(Dalmatien als europäischer Kulturraum. Beitrage zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien »Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese« – Bonn, 6–10. Oktober 2003 – und »Städtische Kultur in Dalmatien«. Die Genese eines europäischen Kulturraums – Bonn, 9–13. Oktober 2006. Uredili Wilfried Pothoff, Aleksandar Jakir, Marko Trogrlić i Nikolaos Trunte. Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest. Split, 2010, str. 663)

Boris Blažina

Hrvatska ševčenkiana

(Hrvatska ševčenkiana. Priredio Jevgenij Paščenko. Hrvatsko-ukrajinsko društvo. Zagreb, 2011. Str. 211)

Dijana Dill

U pravom ruhu

(Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje. Svezak 3. / Ur. V. Brešić/. Sv. 3: Bajke i basne. Priredili Tvrtko Vuković i Ivana Žužul. Ogranak MH Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2011. Str. 507)

Martina Perić

40. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole (Dubrovnik, 22. 8. – 2. 9. 2011.)

Anera Ryznar

Neizgovoreno. U povodu smrti Miroslava Šicela (1925–2011)

Julijana Matanović

Upute suradnicima